Sprzęt JRG 2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/28

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
GCBA 4/24

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
GCBA 6,5/60

Samochód specjalny SD 30

Nośnik kontenerowy  SCKn
 

Lekki samochód do przewozu grupy
poszukiwawczo-ratowniczej SLRp

Lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy SLRr

Średni samochód ratownictwa
chemiczno-ekologicznego SRChem