Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA KP PSP DĘBICA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (39-200 Dębica, ul. Poddęby 6a, tel. 146812855, fax 146832622, e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl).
 • Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, – Urszula Rędziniak, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, mail: iod@podkarpacie.straz.pl, tel. 17 74 70 224.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadania realizowanego w imieniu publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.
 • Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d, i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 • Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP w zakresie właściwości swojego działania.
 • Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 • Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów/pojazdów podlegających oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie oraz w obrębie pojazdów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych, konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na w/w terenie obiektów.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 • Odbiorcami danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 • Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 • Przysługuje Pani(u) prawo do:   
  – żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  –  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 • Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało anonimizacji, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna- monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1.      Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Dębicy, ul. Poddęby 6a,

2.      Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 177470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl

3.      Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów/pojazdów podlegających oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5.      Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.

6.      Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- w granicach określonych w przepisach prawa.

7.      Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8.      Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie oraz w obrębie pojazdów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na w/w terenie obiektów.

9.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów (pobierz)

 •  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (pobierz)
 • Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP (pobierz)